Základy ekonomiky

Posted on Posted inEkonomika

Ekonomika častokrát mezi lidmi omýlené téma. Často si studenti vybírají tento obor – jedná se o univerzální obor, který má skvělé uplatnění a určitě se hodí do života.

Co je to vlastně ta ekonomika, věděli byste definici?

Jde o shrnutí hospodaření určitého subjektu (ať už státu, organizace či jednotlivce). 

Další pojem je ekonomie. Tyto pojmy si lidé častokrát pletou. Ekonomie je vědní obor. Společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů (máme čtyři výrobní faktory: půda, kapitál, lidé a stroje). Je to společenská věda, která vychází z reality ekonomického života společnosti.

Ekonomii dělíme na:

  1. Mikroekonomii – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (jak se lidé chovají, když se zdraží určitý statek nebo služba)
  2. Makroekonomii – ta se zabývá národním hospodářstvím jako celkem (co je to inflace, co ji způsobuje, jak dělíme lidi – na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní atd.)

mince ekonomika

Potřeba je pociťovaný nedostatek.

U mikroekonomii jsme si řekli, že zkoumá, jak lidé reagují, když se zdraží statek či služba. Co to vlastně je? Statek – věc, která uspokojuje naše potřeby.

Dělíme je na: hmotné a nehmotné. Hmotné – například auto, mobil; nehmotný – to může být určitá znalost, dovednost,…) Dále na  volný a vzácný. Jak už z názvu vyplývá volný je ten, který najdeme v přírodě v neomezeném množství (borůvky v lese) a vzácný naopak – je to předmět, který je pouze v omezeném množství.

Veřejný vs. soukromý statek

Veřejný statek je statek, který je nedělitelný, nevylučitelný ze spotřeby. Například: lavička na ulici, veřejné osvětlení

Naopak statek soukromý je ten statek, kde je jedna z podmínek porušena.

lavičky na ulici

Služba – činnost, která uspokojuje lidské potřeby (služby kadeřníka aj.)

Věcné – činnost, které obnovují nebo zlepšují hmotné statky (oprava automobilu)

Osobní – služby u kadeřníka, manikúra, lázeňská péče

 

Máme tři základní ekonomické otázky:

CO budeme vyrábět?

JAK budeme vyrábět?

PRO KOHO budeme vyrábět?